Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

Novinky

Kabinet pro standardizaci a Sdružení českých spotřebitelů na počátku roku 2017 zpracovaly a s partnery projednaly novou KONCEPCI PRO ZAPOJENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ DO TECHNICKÉ NORMALIZACE 2017–2021. Komunikujeme ji jako KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ... nejen slovy! Vystavena je Zde.

Odkazujeme na edici e-žurnálu Normy a spotřebitel - uloženo v sekci Publikace - Zde.

Odkazujeme na náš projekt vzdělávání školní mládeže o technických normách; shlédněte úspěšné animované klipy - Zde.

Ke konzultaci témat související s technickým normami se na nás můžete obrátit prostředníctvím těchto stránek v sekci Dotazy a podněty Zde.

Co je to standardizace?

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) pokračuje ve svých iniciativách zaměřených na podporu technické normalizace a paralelních oblastí - posuzování shody, akreditace, metrologie aj. včetně technických předpisů a dozoru nad trhem; v souhrnu nazýváme tento „balíček“ standardizací.

Veřejný zájem standardizace

Byť vývoj technické normy zůstává plně pod záštitou nezávislé, v řadě zemích i privátní normalizační organizace, velmi výrazně se prostřednictvím standardizace uplatňuje veřejný zájem. Je to přímý „důsledek“ presumpce shody tak, jak je uplatňována v rámci nového přístupu či obecné bezpečnosti výrobků (totiž: výrobek, který je vyroben a uveden na trh ve shodě s příslušnou /harmonizovanou evropskou/ normou se považuje za splňující technické požadavky příslušných právních předpisů anebo požadavky obecné bezpečnosti).

Proč účast spotřebitelů?

Je důležité, aby se tzv. "slabší" strany (rozumí se slabší ekonomicky a následně i svým vlivem; tj. například a zejména malé a střední podniky a spotřebitelé) zapojovaly do standardizačních procesů. Jen tak lze zajistit vyváženost technických norem a dalších standardizačních nástrojů a také technických předpisů. Z hlediska spotřebitelů zdůrazněme aspekty bezpečnosti, zdraví, kvality, trvanlivosti, popř. ekologické stránky. Z obecnějšího hlediska připomeňme čistotu a transparentnost trhu a podnikání, srozumitelnost a finanční a technická dosažitelnost řešení, které jsou prioritou malých a středních podniků, ale které jsou i v zájmu konečných uživatelů výrobků a služeb. Pro tvůrce norem by mělo být žádoucí, aby se spotřebitelé na tvorbě norem účastnili a bylo tak zajištěno, že jsou zohledněny a zahrnuty požadavky a hlediska koncového uživatele. Tímto způsobem se zvyšuje úroveň a kvalita norem a jejich význam pro společnost.

Zajištění zapojení spotřebitelů

Je velmi těžké z hlediska spotřebitelské organizace zajistit pravidelnou, průběžnou trvalou formu zapojování se do standardizačních procesů. Je to velmi náročné po technické (odborné) a tedy i po finanční stránce. Přitom se jedná o oblast opomíjenou médii. Z tohoto důvodu se SČS rozhodlo řešit situaci vyvinutím nového modelu na zapojení spotřebitelů do standardizace. Podstatnou část finančních prostředků na toto poskytl Fond technické asistence financovaný Evropským hospodářským prostorem a zejména norskou vládou. V dalším vývoji pak Sdružení českých spotřebitelů získalo podporu z Fondu partnerství, financovaného švýcarskou vládou. K uvedeným projektům více na těchto stránkách Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ