Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Všeobecné informace

Na této stránce nabízíme informace obecného charakteru, šířené prostřednictvím členů ANEC veřejnosti členských států EU. Týkají se všeobecně zaměřené činnosti a působnosti ANEC (např. výroční zprávy, či newsletters).

Odborná činnost ANEC je ovšem členěna do pracovních sekcí. Pro snazší orientaci v dokumentech vydaných ANEC se budeme snažit o členění dokumentů podle sektorového zaměření do jednotlivých dílčích podsekcí.

Výroční zprávy

zde, resp. zde(od r. 2011)

e-noviny/Newsletters

zde

Priority, různé

Demokratizace evropské normalizace

ANEC zastává velmi silné stanovisko ohledně potřeby řešit situaci ohledně přijímání norem v EU. Existující proces a systém přijímání norem považuje za nedemokratický, neboť hlas spotřebitelů nemůže konkurovat silnému zastoupení průmyslu a zůstává nevyslyšen.

Byť Kabinet pro standardizaci až takto vyhraněné stanovisko nezastává, skutečností je, že evropská standardizace uvízla v byrokratické síti zatahované již několik desetiletí evropskými normalizačními orgány a není schopna pružně reagovat na vývoj. Účinnější zapojení spotřebitelů a zohlednění jejich hlediska je nepochybně jedním z požadavků stávajícího vývoje.

V průběhu let 2009 a 2012 byl vytvořen "balíček" pro evropskou normalizaci sestávající zejména ze dvou dokumentů:

  • Sdělení Komise: Strategická vize pro evropské normy: Posun vpřed s cílem posílit a urychlit udržitelný růst evropské ekonomiky do roku 2020;
  • Nařízení EP a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci.

Zdaleka ne všechna očekávání spotřebitelů byla splněna, přesto se nepochybně jedná o významný krok, neboť se zpevňuje rámec evropské normalizace z hlediska zapojení "slabších stran", a to i na národní úrovni. Na dokumenty odkazujeme na stránky ÚNMZ Zde. Vlastnímu vývoji "balíčku" se věnujeme v jiné sekci těchto stránek Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ