Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Překládáme normy

Kabinet pro standardizaci, na základě smlouvy s ÚNMZ, nyní s ČAS,  překládá normy, pokyny a jiné normativní dokumenty k jejich zavedení do národní normalizační soustavy nebo k jiné formě zveřejnění dle úvahy objednatele. Pro tuto stránku jsme připravili bilanci několikaletého působení KaStan v tomto směru a smyslu.

Odkazujeme na stránky ČAS, kde v sekci Normy a spotřebitelé - Zde naleznete v některých případech i texty překladů. V ostatních případech jsou texty dostupné prostřednictvím služby csn-online.cz.

 • ČSN EN 17229 Fitness centra – Požadavky na vybavení a provoz centra – Požadavky na provoz a řízení 

Předmět normy: Tento dokument stanoví minimální požadavky na poskytování fyzické aktivity ve fitness centrech. To zahrnuje provozní a manažerské postupy pro nabídku a poskytování služby spolu s požadavky na výběr a umístění zařízení, jakož i přidruženého vybavení, pokud je k dispozici...

 • Pokyn CEN-CENELEC 6 - Pokyn k zohlednění přístupnosti v normách

Předmět normy: Tento pokyn poskytuje zpracovatelům norem návod, jak zohlednit požadavky na přístupnost a doporučení týkající se přístupnosti v normách, které se přímo nebo nepřímo zaměřují na systémy (tj. výrobky, služby a zastavěná prostředí) používaná lidmi...

 • ČSN ISO 17069, pod identifikačním kódem 84 1002, s názvem Přístupnost – Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání.

Předmět normy: Tato mezinárodní norma specifikuje opatření, která se mají přijmout, a také podporu a pomůcky, které se mohou použít při přípravě fyzického zasedání, jehož se mohou aktivně zúčastnit starší osoby a osoby se zdravotním postižením. Důležitými metodami, které se mohou použít k zapojení starších osob a osob se zdravotním postižením do zasedání, jsou telekonference a webové konference.

 • Pokyn CEN-CENELEC 11 - Informace o výrobku určené spotřebitelům – Směrnice pro zpracovatele norem; Vydání 2, 2012-10-31

Předmět normy: Tento pokyn poskytuje normalizačním komisím co nejjednotnějším a nejucelenějším způsobem informace nezbytné pro zpracování požadavků na informace. Zaměřuje se na informace o bezpečnosti, ale obsahuje i jiné druhy informací. Některé evropské směrnice obsahují konkrétní požadavky na informace o výrobku, které se týkají bezpečnosti spotřebitelů nebo zaměstnanců. Dosažení souladu s tímto pokynem nemusí znamenat splnění těchto požadavků.

 • Pokyn CEN 15: 2012 - Návod pro zpracování norem pro služby. Vydáno formou TNI.

Předmět normy: Tento pokyn poskytuje s přihlédnutím k potřebám a požadavkům zainteresovaných stran, včetně spotřebitelů, metodiku tvorby generických nebo odvětvově specifických norem v oblasti služeb. Tento pokyn je koncipován tak, aby podporoval všechny, kdo mají zájem o zpracování norem v oblasti služeb nebo se na jejich tvorbě podílejí, ať už ve veřejném nebo soukromém sektoru, v rámci obchodních vztahů mezi obchodními společnostmi, vztahu mezi obchodní společností a státní správou (2.5), obchodní společností a spotřebitelem nebo mezi státní správou a veřejností, bez ohledu na odvětví či pododvětví jejich činnosti.

Tento pokyn usnadňuje systematickou identifikaci témat, o jejichž zapracování do normy mohou jednotlivá odvětví služeb uvažovat, a také umožňuje takové informace uspořádat. Tento pokyn také upřesňuje propojení norem pro služby se systémy managementu nebo legislativními požadavky a zaměřuje se na ostatní důležité aspekty.

 • TNI POKYN ISO/IEC 46 - Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb – Obecné zásady; IK 76 3505

Předmět normy: Tento dokument stanovuje obecné zásady pro provádění srovnávacího zkoušení výrobků a služeb pro účely informování spotřebitelů. Nevztahuje se na ochranu proti padělání nebo na posuzování shody.

 • TNI Pokyn ISO/IEC 51; IK 76 3503; Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem

Předmět normy: Tento pokyn stanovuje požadavky a přináší doporučení zpracovatelům norem, pokud jde o začlenění bezpečnostních hledisek do norem. Je použitelný pro jakékoliv bezpečnostní hledisko týkající se osob, majetku nebo prostředí, případně jejich kombinace. (Například je možné tento pokyn použít jen pro osoby, nebo pro osoby a majetek, nebo pro osoby, majetek a prostředí.)

 • ČSN ISO 10377, IK 76 3500; Bezpečnost spotřebních výrobků – Směrnice pro dodavatele

Předmět normy: Tato mezinárodní norma poskytuje praktický návod pro dodavatele, pokud jde o posuzování a řízení bezpečnosti spotřebních výrobků, včetně efektivní dokumentace posouzení rizik a managementu rizik s cílem splnit příslušné požadavky. Tato mezinárodní norma popisuje, jakým způsobem:

 • identifikovat, posuzovat, snižovat nebo odstraňovat nebezpečí;
 • řídit rizika jejich snížením na přípustnou úroveň;
 • poskytovat spotřebitelům upozornění na nebezpečí nebo pokyny nezbytné pro bezpečné použití nebo likvidaci spotřebních výrobků.

Tato mezinárodní norma by se měla vztahovat na spotřební výrobky, ale mohla by být také použita při rozhodování týkajícího se bezpečnosti v ostatních výrobních odvětvích.

 • TNI Pokyn ISO/IEC 76; IK 76  3504; Tvorba norem pro služby – Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů

Předmět normy: Tento pokyn poskytuje obecný návod, pokud jde o zásadní otázky, které je třeba zohlednit v normách pro služby. S využitím tohoto návodu lze zpracovat podrobné normy pro jakoukoliv službu. Tento pokyn poskytuje kontrolní seznam (viz kapitola 9), který mohou použít zástupci spotřebitelů a další účastníci procesu tvorby norem. Použití kontrolního seznamu umožní věnovat veškerou pozornost oblastem zájmu spotřebitelů, včetně potřeb dětí, starších osob, osob se zdravotním postižením a osob s rozdílným etnickým a kulturním dědictvím.

Tento pokyn se vztahuje na širokou oblast služeb bez ohledu na to, zda je uzavřena formální smlouva nebo uhrazena kupní cena, má však také význam pro veřejné a charitativní služby, v jejichž případě lze hovořit o spotřebiteli, uživateli nebo účastníkovi, ale ne vždy o koupi, např. vzdělávání, poskytování zdravotnických a pečovatelských služeb.