Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Důležité předpisy ČR

Uvádění výrobků na trh, posuzování shody

je z hlediska technických požadavků a ve vazbě na harmonizované normy upraveno zákony č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (v platném znění) (Zde) a č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (v platném znění) (Zde).

Obecná bezpečnost výrobků

je dosud upravena zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (v platném znění) (Zde). Zákon stanoví povinnosti výrobců, dovozců a distributorů ve vztahu k zajištění bezpečnosti výrobků, vymezuje dozorové orgány příslušné ke kontrole dodržování zákona, stanoví postupy kontroly bezpečnosti výrobků na hranicích, vymezuje základní právní rámec pro fungování evropského informačního systému RAPEX, který se týká informací o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.

Nově od prosince 2024 bude přímo účinné nařízení o obecné bezpečnost výrobků, které zavádí mnoho nových regulačních prvků, zejména ve vztahu k elektronickému obchodu, ale nejenom.

Sdružení českých spotřebitelů je přesvědčeno, že v ČR není platná směrnice o obecné bezpečnosti řádně prováděna, neboť zde nejsou odpovídajícím způsobem vyhlašovány "mandátové" evropské normy. Rozklad k tomu zpracovaný již před několika lety je k dispozici Zde. Problematiku jsme pak popisovali i v publikaci Zde. Podle nového nařízení již bude plnohodnotné zveřejnění normy přímo ve Věstníku EU.

Ochrana spotřebitele

z hlediska veřejnoprávního je upravena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (v platném znění) (Zde). Zákon stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele při prodeji zboží nebo výrobků a poskytování služeb. Zákon transponuje směrnice o nekalých obchodních praktikách, zapracovává národní model pro mimosoudní urovnání sporů, ad.

Ochrana spotřebitele z hlediska soukromoprávního je upravena zákonem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v platném znění) (Zde). Upravuje občanské právní vztahy a postavení jejich účastníků. Pro vztahy podléhající spotřebiteslkým smlouvám je zákoník ztěžejní.

Dozor nad trhem

je upraven zejména zákony č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (v platném znění) (Zde) a č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (v platném znění) (Zde).

Metrologie

je upravena zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii a dalšími předpisy (Zde)