Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Důležité předpisy EU

Obecná bezpečnost výrobků

je na vnitřním trhu EU upravena zvláštní směrnicí. I na výrobky, na které se nevztahují žádné závazné technické předpisy, existuje systém, který upravuje povinnosti výrobců ve vztahu k uvádění pouze bezpečných výrobků na trh. Důležitou roli zde hrají technické normy. Směrnice rovněž zavedla informační systém o potenciálně nebezpečných výrobcích na vnitřním trhu (RAPEX). Plný text (dvojjazyčně) Zde.

Sdružení českých spotřebitelů je přesvědčeno, že v ČR není platná směrnice o obecné bezpečnosti řádně prováděna, neboť zde nejsou odpovídajícím způsobem vyhlašovány "mandátové" evropské normy. Rozklad k tomu zpracovaný již před několika lety je k dispozici Zde. Problematiku jsme pak popisovali i v publikaci Zde

Uplatňování této směrnice je ovšem obecnějším problémem v celé EU.

Tzv. nový přístup (nový legislativní rámec)

k technickým předpisům a normám byl v EU zaveden již v roce 1985. Významně napomohl utvoření vnitřního trhu EU. V některých aspektech poměrně volně dotvářený a aplikovaný systém doznal významného posílení v roce 2008 přijetím „balíčku“ nového legislativního rámce (NLF- new legislative framework) pro uvádění výrobků na trh. K posílení harmonizace dochází ve vztahu k tvorbě nových technických předpisů, posuzování shody a akreditace, používání označení shody CE anebo dozoru nad trhem. Nový legislativní trámec byl původně vytvořen třemi předpisy, v roce 2019 a 2020 byly vydány novelizující akty:

Vzájemné uznávání v neharmonizované oblasti - Zde a Zde.

Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh - Zde a Zde.

O společném rámci pro uvádění výrobků na trh - Zde

Jako "interpretační dokument" je nezastupitelná tzv. Modrá kniha (Blue Guide), která detailně popisuje problematiku technických předpisů v EU, zejména ve vztahu k novému přístupu k harmonizaci a normám. K dispozici Zde (č.j.), resp. Zde (v angl.). V procesu je revize tohoto dokumentu.