Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Aktuální situace

Činnost Kabinetu pro standardizaci je zajišťována bez dotací ze státního rozpočtu.   

Činnost je nyní přiměřeně stabilizována a Kabinet může pracovat alespoň s jednou pracovní sílou na plný úvazek, byť to zdaleka to nenaplňuje ambice Kabinetu a jeho zakladatele - Sdružení českých spotřebitelů - SČS. Průběžně je doplňováno a udržováno zázemí externích expertů a našich zástupců v technických normalizačních komisích při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a v dalších pracovních platformách, na národní i na evropské úrovni.

ÚNMZ pověřuje každoročně Kabinet koordinací zapojení spotřebitelů pro ISO COPOLCO a dalšími obvykle drobnějšími úkoly. Kabinet zpracovával v průběhu let několik úkolů stanovených plánem technické normalizace - z oblasti bezpečnosti výrobků, zohlednění požadavků spotřebitelů do norem pro služby, aj.

Pozitivní je skutečnost, že se několikrát podařilo zajistit podporu zapojení spotřebitelů do technické normalizace od norské a poté od švýcarské vlády. K tomu podáváme informace ve zvláštní sekci Zde.

V roce 2017 byla zpracována koncepce pro zapojení českých spotřebitelů do technické normalizace (Zde), prezentované rovněž tiskem (v e-fomátu Zde). 

Doporučujeme pozornosti Výroční zprávy Kabinetu pro standardizaci, které poskytují aktuální informace (Zde).