Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Řešení úkolů zapojení do standardizace

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci a s dalšími partnery v průběhu let řešilo a dále řeší řadu konkrétních projektů, úkolů a iniciativ, které bezprostředně posilují zapojení spotřebitelů do technické normalizace a dalších standardizačních procesů (posuzování shody, akreditace, metrologie, infrastruktura kvality ad.). 

Na těchto stránkách souhrnně nabízíme stručný popis vývoje technické normalizace v základním členění na výrobky a služby, a konkrétní příklady zapojení spotřebitelů. Příležitostně nabízíme konkrétní výstupy těchto aktivit. 

Děkujeme více subjektům, které toto zapojení podpořily a podporují - Zde.